Het aanbieden van projecten in een enorm dynamische markt vraagt tenminste om een zorgvuldige voorbereiding en actuele kennis van de marktontwikkelingen. Steeds nadrukkelijker worden ook de juridische aspecten bepalend voor de wijze waarop de aanbesteding vorm moet krijgen. Daarbij gaat het niet alleen om de aanbestedingsvormen, zoals we onder andere kennen ‘onderhands’, ‘openbaar’ en ‘Europees’, maar vooral ook om de aansprakelijkheids- en verzekeringsparagrafen in bestekken, alsmede over de definiëring van de resultaatsverplichtingen die in het werk zijn opgenomen. Op basis van een groot aantal referentieprojecten heeft Solidé Projectadvies b.v. de afgelopen jaren een stappenplan ontwikkeld dat gekoppeld aan de projectspecifieke onderdelen de voorbereidingsfase van projecten tot aan de start van de uitvoering stroomlijnt.

De voorbereidingsfase staat veelal in het teken van het verzamelen van feiten, het identificeren en vaststellen van de projectspecifieke factoren en het ontwikkelen van een visie. Belangrijke aspecten als ‘budgettering’ en ‘besteksvorming’ zijn in deze fase opgenomen, maar ook wetstechnische aspecten (vergunningsaanvragen en milieukundige onderzoeken) en de samenstelling van de projectgroep en planning vormen belangrijke onderdelen. Een belangrijk tastbaar resultaat van de voorbereidingsfase is een bestek waarin werkomschrijvingen en administratieve bepalingen richten de aannemer(s) worden vastgesteld. Solidé Projectadvies b.v. ondersteunt ook de hierop volgende stap waarin werkzaamheden worden aanbesteed.

In onderstaande opsomming geven wij een korte omschrijving van de mogelijke diensten die wij in dit verband kunnen aanbieden:

Bestekken
Het vastleggen van verantwoordelijkheden, resultaats- en inspanningsverplichtingen, de omvang van het werk, kwantificering van risico’s aan de hand van verrekenmethoden en stellen van gunning vereisten, een bestek biedt een enorm aantal mogelijkheden om de uitgangspunten en doelstellingen van een project vast te leggen. Toch is het benutten van deze mogelijkheden niet eenvoudig. Het vereist een groot inzicht in de sturingsmechanismen en risico’s tijdens de uitvoeringsfase van een project. Voorts vraagt het vertalen van de uitgangspunten, eisen en wensen in sluitende besteksposten om een ruime ervaring en kennis van de verschillende besteksystemen. Solidé Projectadvies b.v. heeft inmiddels een ruime ervaring opgedaan met het managen van grootschalige en complexe sanerings-, sloop- en renovatieprojecten. Zowel de RAW- als STABU-systematieken worden afhankelijk van de aard en omvang van een project gebruikt als basis. Daarnaast beschikt Solidé Projectadvies b.v. ook over een aantal ‘vrije’ standaarden die in veel gevallen een goed alternatief vormen.

Aannemersselectie
Op basis van de gunning vereisten zoals die in het bestek zijn opgenomen, wordt een onderzoek uitgevoerd dat leidt tot een selectie van aannemers. Het onderzoek richt zich in dit verband met name op referentieprojecten van gelijke aard en omvang, aanwezigheid van procesbeheersingssystemen en capaciteit (kwalitatief en kwantitatief).

Aanwijzingssessies
Elke aannemer zal ‘het werk’ willen opnemen, waarvoor hij op een aantal verschillende manieren de gelegenheid kan krijgen. Voorts dient de aannemer eventuele opmerkingen en vragen kunnen plaatsen bij besteksposten en andere uitgangspunten. Dit onderdeel gaat per definitie gepaard met een interne en externe rapportage, zodat een ieder na deze sessies beschikt over gelijke gegevens.

Gunningsadvies
Op basis van de ingediende inschrijvingsdocumenten wordt een vergelijking gemaakt van de aanbiedingen. Het gunningsadvies wordt uitgebracht aan onze opdrachtgever en geeft door een overzichtelijk vergelijk van aanbiedingen (deels op basis van de directiebegroting) inzicht in het resultaat van de aanbesteding.