Het doel van een asbestbeheersplan is het in kaart brengen en kunnen beheersen van de risico’s met betrekking tot asbest binnen een gebouw. Dit door het vastleggen van uitgangspunten, procedures en werkafspraken.

Solidé stelt een asbestbeheersplan op en implementeert dit plan in de huidige informatiestructuur van de opdrachtgever. Het asbestbeheersplan wordt opgesteld om gedurende de gebruiksperiode van het pand, situaties welke gerelateerd zijn aan asbestomstandigheden, met een zo groot mogelijke zekerheid te kunnen beheersen.

Het Asbestbeheersplan bevat een stelsel van richtlijnen, afspraken en procedures om in een gestelde periode de publiekstoegankelijke ruimten, technische installaties, technische ruimten en de overige ruimten te kunnen beheren.

Tevens geeft een asbestbeheersplan de kaders aan waarbinnen onderhoudswerkzaamheden, vervangingswerkzaamheden en projecten dienen plaats te vinden.