Bij projecten kan Solidé Projectadvies b.v. u ondersteunen in de voorbereiding op een asbestsanering, renovatie of (totaal)sloop. Wij kunnen het gehele traject van aanbesteding tot oplevering voor u verzorgen.

Solidé Projectadvies b.v. is de schakel tussen de opdrachtgever en de uitvoering. Wij ondersteunen bij het onderzoek, de aanbesteding, de voorbereiding, eventuele vergunningaanvragen, de directievoering en natuurlijk de oplevering.

Onderwerpen waarbij Solidé Projectadvies b.v. u onder andere kan ondersteunen zijn:

 • Onderzoek voorafgaand aan de asbestverwijdering (type A of B onderzoek);
 • Het opstellen van een Plan van Aanpak, Technische Omschrijving of (RAW / Stabu) bestek voor de asbestverwijdering en / of sloop;
 • Het voorbereiden en uitvoeren van een aanbesteding;
 • Het beoordelen van de aanbiedingen;
 • Controleren van het werkplan van de aannemer;
 • Toezicht houden tijdens de werkzaamheden;
 • Controleren van de oplevering van de werkzaamheden;
 • Het organiseren van (tussentijds) overleg tussen betrokken partijen en tevens voorzitten.

 
Projectbegeleiding
Projectbegeleiding vindt plaats bij uiteenlopende projecten, zoals asbestsaneringen, renovatie- en sloopprojecten of calamiteiten. Solidé Projectadvies b.v. heeft als een landelijk opererend advies- en projectmanagementbureau grote ervaring op het gebied van het begeleiden van een breed scala van sanerings-, sloop- en renovatieprojecten. Het is met name deze ruime ervaring waaruit onze praktijkgerichte kennis, zowel inhoudelijk als organisatorisch, voortkomt. Onze pragmatische aanpak is gericht op een projectsturing die een overzichtelijk, efficiënt en effectief verloop van het gehele traject tot gevolg heeft. Onze ondersteuning op het gebied ‘projectbegeleiding’, betreft in deze zowel de projectcoördinatie (directievoering) als ook de begeleiding ter plaatse (projecttoezicht) en de objectieve beoordeling van de oplevering, eventueel ondersteund door een onderzoek middels monstername en -analyses. Afhankelijk van de aard en omvang van een project wordt het team van deskundig adviseurs samengesteld. Het team draagt afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever een groot aantal verantwoordelijkheden. De meest volledige vorm omvat zowel de bestek vorming, budgettering, aanbesteding en begeleiding van de uitvoeringsfase.

Projectmanagement
De begeleiding van de uitvoeringsfase bestaat uit onder andere de volgende aspecten:

Toetsing van de werkzaamheden aan de vigerende wetgeving, waaronder:

 • Controle registraties (inzet materiaal, materieel, personeel, afkomende afvalstromen)
 • Controle V&G plan uitvoeringsfase en naleving van dit plan
 • Controle borging veiligheid voor omgeving
 • Uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken in het kader van de vergunningen (stof-, geluid-, trillings-, asbestonderzoeken)
 • Controle op de naleving van de in de opdracht (en daarbij horend bestek) opgenomen uitgangspunten van de opdrachtgever
 • Controle van de effectiviteit van de werkzaamheden
 • Beoordeling werkmethodiek
 • Organiseren, voorzitten en vastleggen van overlegmomenten
 • Informeren medewerkers en derden
 • Ontvangen en informeren arbeidsinspectie en andere handhavende inspecteurs
 • Vastleggen afwijkingen op Plan van Aanpak, bestek en opdracht
 • Beoordeling eventueel meer-/minderwerk
 • Verzorgen van (deel)opleveringen

 

Bovengenoemde taken worden uitgevoerd door een of meer projectleider(s). In grootschalige en/of complexe projecten wordt de projectleiding aangestuurd door een eindverantwoordelijk projectmanager. Laatstgenoemde medewerker stuurt en begeleidt het project op managementniveau en is voornamelijk betrokken in de aanbestedingsfase en in overlegsituaties met het management van uw organisatie en/of dat van de aannemer gedurende de uitvoeringsfase. Daarnaast is de projectmanager verantwoordelijk voor de registratie en rapportage van de financiële aspecten van het project. Elk project wordt vastgelegd in een evaluatierapportage, waarvan de inhoud en format in overleg met de opdrachtgever wordt vastgesteld.