Solidé voert lucht- en risicobeoordelingen uit conform NEN 2991 en ISO 14966. Hiermee worden actuele en potentiële gezondheidsrisico’s op locatie in kaart gebracht.

Wanneer er tijdens het asbestonderzoek bronnen worden aangetroffen die kunnen leiden tot blootstellingsrisico’s, wordt een NEN 2991 onderzoek aangeraden/uitgevoerd.

Tijdens een NEN 2991 onderzoek worden een aantal kleefmonsters genomen welke middels Scanning Elektronen Microscopie (SEM) worden geanalyseerd. Deze geven inzicht in de potentiële risico’s van de aanwezigheid van asbestvezels in stof. Tevens worden op strategische locaties luchtpompen geplaatst, uitgevoerd met goudbedampt filter om het actuele risico van de luchtkwaliteit te bepalen. De duur van de luchtmeting bedraagt ten minste zes uur waarbij minimaal 3 m3 lucht wordt aangezogen om de vereiste meetgevoeligheid te behalen.

Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de opdrachtgever van Solidé een rapportage met duidelijk advies om de asbestbronnen te saneren (asbestverwijdering of veiligstelling) of te beheersen.

Een NEN2991 onderzoek betreft een Lucht- en Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

De aanleiding voor een dergelijk onderzoek is conform de SC-540 als volgt omschreven:
Indien tijdens de inventarisatie een ernstige besmetting met niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt aangetroffen, die een direct risico opleveren voor bewoners / gebruikers van een gebouw of constructie, dient de opdrachtgever hierover terstond ingelicht te worden. Dit leidt tot een onvolledige rapportage en tot het dringend advies per direct organisatorische (voorzorgs)maatregelen te treffen en een risicobeoordeling conform NEN 2991 te laten uitvoeren’.